Bölüm Başkanı

Erinc_Yeldan7

Dünya kapitalizmi, Amerikalı Sosyolog David Harvey’in deyişiyle, 1980’li yıllardan bu yana farklı biçimlerde çalışmaktadır. Finansal sermaye akımlarının hiper akışkanlığa kavuştuğu, mal ve hizmet ticaretinin serbestleştirildiği, ancak insanların ve dolayısıyla, emek gücünün hareketliliğinin coğrafi sınırlar içerisinde kısıtlandığı bu dönemde dünya siyasetinin güncel gelişmeleri içerisinde genişletilmiş Akdeniz Havzası olarak anılan bölge son derece kritik bir rol oynamaya aday konumdadır. Uluslararası sisteme ilişkin bu yapısal nitelikli dönüşümler ulus-devletleri daha güçsüz, toplumları da daha karmaşık ve birbirine bağımlı kılmıştır. Böylelikle, su kaynaklarının kullanımı, enerji güvenliği, nüfus hareketliliği ve bölgesel çatışma gibi konular çok daha şiddetli bir biçimde gündemimize taşınmaktadır.

Bu geniş perspektif içerisinde genişletilmiş Akdeniz Havzası  gerek ekonomik, gerekse siyasal olarak radikal değişimler içinde gözükmektedir.  Bir yanda mevcut küresel krizin etkilerinin en şiddetle sürdüğü alan olarak gözükmesi, diğer yanda tarihsel devinimi içerisinde yeni kurumsal oluşumların, yeni teknolojilerin ve yeni  koalisyonların oluşturulması bakımından Akdeniz bölgesi dünya siyaset sahnesinde anahtar bir konumda yer almaktadır.  Ülkemiz de gerek ekonomik ivmelenmesi, gerekse de Doğu ve Batı kurumlarının ve değerler sisteminin buluştuğu bir kavşak olması bakımından söz konusu dönüşümlerin en canlı yaşandığı coğrafya olarak değerlendirilmektedir.

Bilkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü bu dönüşümleri çağdaş ve inter-disipliner bir yaklaşımla incelemekte ve eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.  Yaklaşık otuz senelik deneyimlerine dayanan bölümümüz, lisans ve yüksek lisans eğitiminde küresel gelişmeleri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla ele almakta ve öğrencilerimizi bu karmaşık ilişkiler yumağına yaratıcı ve bilimsel kuşkuyu ön plana çıkartan analitik yaklaşımlarla hazırlamayı amaçlamaktadır.  Bölüm öğretim üyelerimizin ilgi alanları Türk Dış Politikası, Güvenlik/Çatışma Çalışmaları; Uluslararası Ekonomi Politik; Rusya, Latin Amerika Çalışmaları; Avrupa Birliği; Uluslararası Kurumlar; ve Barış gibi konuları kapsayan geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Öğrencilerimiz birinci-sınıf nitelikli bir öğretim kadrosunun yanında Bilkent Üniversitesinin geniş akademik ve sosyal olanaklarından da yararlanmakta ve uluslararası saygın üniversitelerle geliştirdiğimiz karşılıklı değişim ve benzeri işbirliklerine de erişebilmektedir.

Hepinizi bu heyecan dolu serüvene bekliyoruz.

Prof. Dr. A. Erinç Yeldan Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan V.